Обвальщики — м’ясники, м’ясокомбінат (Чехія)

128817 13.06.2006 Öåõ ïî ðàçäåëêå ìÿñà íà çàâîäå ÇÀÎ "Ìÿñîêîìáèíàò "Òèõîðåöêèé" (Êðàñíîäàðñêèé êðàé). Âëàäèìèð Âÿòêèí/ÐÈÀ Íîâîñòè

120 крон/час + житло + харчування

Оплата: Постійна — 120 крон/час. В середньому 1200 дол./міс. Випробувальний термін

Досвід, документи, Санкнижка.

Є вечірні зміни , в міру поставок тварин .

Проживання безкоштовно

Харчування безкоштовно. На роботі є їдальня

Спецодяг — чоботи і комбінезони безкоштовні .